„Linki” to dział, w którym proponujemy Wam dwie ścieżki – inspiracji i informacji. Jesteśmy przekonani, że warto poznawać dobre pomysły, ciekawe działania, ważne organizacje i instytucje. Z drugiej strony wiemy jak trudno w gąszczu informacji znaleźć te, które odpowiadają sprecyzowanym potrzebom młodych ludzi działających lokalnie. Proponujemy Wam „Inspiracje” – ścieżki do stron ważnych instytucji, organizacji i projektów – oraz „Niezbędnik” – zbiór linków, które poprowadzą Was do konkursów grantowych, wiadomości o stażach i stron zawierających informacje pomocne w sprawach organizacyjno-formalnych związanych z działalnością społeczne kulturalną.

Proponujemy Wam pierwszą porcję linków – stopniowo będziemy dorzucać kolejne.
Jeśli znasz ciekawą inicjatywę, atrakcyjny konkurs, ważną instytucję i chciałbyś dołączyć ten adres do naszych linków napisz na: mmk@e.org.pl a w tytule wiadomości wpisz „Linki”.

Dział redaguje Mateusz Konieczny.

 

Niezbędnik

Fundusze

Make a Connection – Przyłącz się
http://makeaconnection.pl/
Program realizuje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia. Młodzi ludzie w wieku 16 do 22 lat mogą otrzymać dotację do 4 500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz społeczności lokalnych. Dodatkowo liderzy grup biorą udział w szkoleniach, organizowanych i finansowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, obejmujących takie zagadnienia jak: współpraca w grupie, planowanie harmonogramu działań i budżetu, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie projektem, doskonalenie pracy zespołowej, planowanie przyszłych działań grupy.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
http://www.pozytek.gov.pl
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO), ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioskodawcy w oparciu o zasady partnerstwa i dobroczynności powinni realizować zadania publiczne, uwzględniając horyzontalne zasady PO FIO: partnerstwo, innowacyjność, zrównoważony rozwój i równość szans.

Akademia Orange
http://www.fundacja.orange.pl
Organizacje pozarządowe oraz szeroko rozumiane instytucje kultury i edukacji mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 50 000 złotych na działania promujące nowoczesną edukację dzieci i młodzieży (do liceum włącznie). Ponadto projekty powinny w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcać do zdobywania wiedzy, kształtować umiejętności świadomego posługiwania się mediami kultury oraz pokazywać, że Internet i nowoczesne technologie mogą być narzędziem edukacji.

Równać szanse
http://www.rownacszanse.pl
Program realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 000 mieszkańców mogą ubiegać się o granty (w wysokości do 50 000 zł) na realizację projektów, które wspierają działania służące wyrównywaniu szans młodzieży, a tym samym umożliwiają im dobry start w dorosłe życie. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje opracowują projekty.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl
Celem Fundacji jest wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk, rozwój młodego, twórczego i aktywnego pokolenia oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie. PFDiM udziela dotacji finansowych na projekty angażujące społeczność lokalną, organizuje szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup młodzieżowych.

„Świetlica – Moje Miejsce”
Program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, którego głównym celem jest stworzenie dzieciom ze szkół podstawowych (w wieku 8-13 lat) oferty zajęć pozalekcyjnych. Projekt jest realizowany w dwóch płaszczyznach: bezpośredniej pracy z dziećmi oraz adaptacji pomieszczeń i odpowiedniego ich wyposażenia. O granty mogą ubiegać się lokalne organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://mkidn.gov.pl
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, a także wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci i młodzieży. O dotacje w wysokości min. 30 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz samorządowe instytucje kultury. Termin zakończenia naboru wniosków upływa 31 marca 2010 roku.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
- Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

„Młodzież w działaniu”
http://www.mlodziez.org.pl
Program, finansowany ze środków Unii Europejskiej, wspiera funkcjonowanie i rozwój edukacji nieformalnej. Młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mają szansę indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Program kształtuje współpracę międzynarodową w zjednoczonej Europie.

Istotą działań jest udział w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Dzięki grantom, udostępnianym informacjom, szkoleniom młodzi mogą realizować swoje projekty i pasje, promować aktywne postawy obywatelskie wśród młodzieży, rozwijać solidarność i tolerancję oraz wzajemne zrozumienie.

Aktywna Wiosna
http://www.aktywnawiosna.pl
Konkurs adresowany jest do młodych ludzi, którzy chcą rozwijać i promować aktywność lokalną. O granty w wysokości do 9 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieżowe. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Zwycięzcy drugiego etapu otrzymają dotację Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Ważnym elementem programu, są bezpłatne, trzydniowe szkolenia z zakresu animacji środowiska lokalnego, które odbywają się w maju w Warszawie.

Demokracja w Działaniu
http://www.batory.org.pl/demokracja/index.htm
Program Fundacji im. Stefana Batorego, którego celem jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. Dotacje adresowane są do organizacji pozarządowych działających w formie fundacji lub stowarzyszeń. Granty, o zróżnicowanej wysokości, od ok. 20 - 30 tys. do 100 - 200 tys. zł, można otrzymać na realizację zarówno krótszych (kilkumiesięcznych), jak i dłuższych (2-3 letnich) przedsięwzięć (okres realizacji projektów nie został ściśle określony).

Wschód-Wschód  Partnerstwo Ponad Granicami
http://www.batory.org.pl/wschod/index.htm
Celem programu, koordynowanego i finansowanego przez Open Society Institute, jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy, przyczyniającej się do upowszechnienia wartości społeczeństwa otwartego. Dotacje są przekazywane w ramach dwóch ścieżek:
- Partnerstwo - dotacje na projekty współpracy międzynarodowej
- Podróże - dotacje na podróże dla osób zaproszonych do udziału w projektach realizowanych w innych krajach regionu

Równe szanse
http://www.batory.org.pl/szanse/index.htm
Program finansowany z darowizn firm, fundacji i osób prywatnych oraz z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach programu Fundacja prowadzi dwa konkursy dotacyjne:
- Lokalne Programy Stypendialne - wsparcie i pomoc merytoryczna dla organizacji, które prowadzą lokalne programy upowszechniające system pomocy stypendialnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje na dofinansowanie stypendiów.
- Kolorowa Akademia - program skierowany do organizacji pozarządowych, które ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiają im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych oraz przyczyniają się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem.

Konkurs Kultura Bliska 2010
http://ww.org.pl/strona.php?p=2609
Organizacje działające w miejscowościach do 6 tysięcy mieszkańców mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 000 złotych na działania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego (troska o zasoby kultury lokalnej) lub organizacji wydarzeń kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.

"Działaj Lokalnie”
http://www.dzialajlokalnie.pl
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem "Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.
Do Programu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe działające w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców, które chcą zostać Lokalnymi Organizacjami Grantowymi. Warunkiem udziału w konkursie jest skuteczność pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność, a także współpraca z lokalnymi partnerami.

„Pożyteczne wakacje 2010”
http://ww.org.pl/strona.php?p=2627
Tegoroczna edycja konkursu Fundacji Wspomagania Wsi przebiega pod hasłem "Rozejrzyj się wokół siebie". Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny, a także zorganizowanie pomocy najstarszym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom wsi. O dotacje mogą występować organizacje lokalne i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 6000 mieszkańców. Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami w wysokości do 3000 zł.

Konkurs Grantowy "Pozytywka"
http://www.filantropia.org.pl
Fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10 000 zł na projekty skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Działania powinny służyć wyrównywaniu szans rozwoju, zwiększeniu dostępu do edukacji oraz wspieraniu integracji społecznej.

Fundacja Culture Shock
http://www.cultureshock.pl
Fundacja Culture Shock powstała, by merytorycznie i formalnie wspierać ciekawe projekty ze świata kultury i sztuki w Warszawie i nie tylko. Szuka osób w dowolnym wieku, z własnymi pomysłami na działania artystyczno-społeczne, (szczególnie o tematyce designu, mody, sztuki współczesnej, nowoczesnych technologii), gotowych do podjęcia wyzwań związanych z realizacją własnego projektu.
Oferuje osobowość prawną niezbędną do pozyskiwania funduszy, pomoc koordynatorów na każdym etapie działania, począwszy od procesu pozyskiwania dotacji, wsparcia w trakcie trwania projektu, a skończywszy na działaniach ewaluacyjnych. Fundacja Culture Shock nie jest organizacją grantodawczą, ani nie bierze udziału w finansowaniu projektów na zasadzie sponsoringu.

 

Programy - stypendia/konkursy/staże/wolontariat

Program stypendialny „Dolina kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”
http://www.dolinakreatywna.tvp.pl
Telewizja Polska wspiera młodych twórców w wieku od 14 do 25 lat, którzy nie zaistnieli jeszcze w mediach lub nie mają szansy przebić się w lokalnym środowisku, a chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Co miesiąc konkurs dotyczy innej dziedziny sztuki: multimedia, fotografia, literatura, sztuki plastyczne, taniec, muzyka, film, teatr, animacja kultury, wzornictwo artystyczne (design). Wyboru najciekawszych prac dokonuje Jury, złożone z artystów i specjalistów w danej dziedzinie. Do wygrania 15 000 zł do podziału! Na stronie Doliny można znaleźć informacje o aktualnych konkurach i niezbędnych dokumentach. Na laureatów czeka jeszcze jedna nagroda - udział w nagraniu odcinka podsumowującego, który jest emitowany na antenie TVP 2.

„Projektor – wolontariat studencki”
http://www.wolontariatstudencki.pl
„Projektor” to program dla studentów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, odkrywać wspólnie z młodymi ludźmi tajemnice świata, przekonywać, że nauka może dawać radość i satysfakcję. To połączenie dwóch środowisk – szkolnego i studenckiego. Jeśli chcesz spróbować swoich sił, zarejestruj się na stronie projektu i przedstaw swój pomysł na ciekawe i innowacyjne działanie.
Organizatorzy programu zapewniają zwrot kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu (do wysokości 151 złotych brutto). Każdy wolontariusz może liczyć na refundację kosztów dojazdu do miejsca realizacji działań oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej
„PROJEKTOR - wolontariat studencki" jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Stowarzyszenie KLANZA.

Centrum Edukacji Obywatelskiej
http://www.ceo.org.pl
CEO jest instytucją oświatową i organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Celem fundacji jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli, poprawa jakości pracy szkoły, a także kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie.
Wybrane programy realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Samorząd Uczniowski
http://www.ceo.org.pl/portal/samorzad_uczniowski
Program Samorząd Uczniowski skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy chcą rozwijać w swoich szkołach aktywność młodych obywateli. Projekt wzbogaca kurs internetowy Liderzy Samorządu Uczniowskiego, pomagający młodym samorządowcom  realizować pomysły i pasje poprzez tworzenie i rozwijanie niezależnych projektów w swoich szkołach. Najważniejszą ideą programu jest podkreślenie, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, a nie zarząd czy pojedyncze osoby.

Aktywni z natury
http://www.ceo.org.pl/portal/b_azn
Program edukacji ekologicznej, w którym szkoły działają na rzecz poprawy stanu środowiska, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Uczniowie analizują swój wpływ na stan planety za pomocą kalkulatora emisji CO2, wyciągają wnioski i podejmują działania na rzecz zmniejszenia ekośladu. Projekt wzmacnia współpracę przedstawicieli samorządu terytorialnego, szkół, liderów młodzieżowych oraz organizacji i grup zajmujących się ochroną środowiska i rozwojem.

Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki
http://www.ceo.org.pl/portal/slady
W programie Ślady przeszłości uczniowie wyruszają w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku. Młodzież pełni rolę „adwokatów” znalezionych obiektów, przypomina innym o ich znaczeniu i roli. Uczniowie organizują wycieczki dla swoich kolegów, opracowują foldery informacyjne, przygotowują wystawy fotografii i prac plastycznych, widowiska teatralne, a nawet kręcą filmy. Wszystko po to, aby zachować w pamięci ślady i tajemnice przeszłości.

Patrz i zmieniaj
http://www.ceo.org.pl/portal/patrz
Celem programu jest budowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za kształt dzisiejszego świata i zachęcanie ich do osobistego zaangażowania na rzecz jego zmiany. W oparciu o filmy dokumentalne, przedstawiające najważniejsze zagadnienia współczesnego świata (prawa człowieka, nierówności społeczne, demokracja, handel międzynarodowy) i ukazujące, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata, uczniowie poznają zakątki globu, kształtują postawy i wrażliwość społeczną oraz podejmują własne działania popularyzujące wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

Laboratorium Animatorni
http://www.animatornia.e.org.pl
Program skierowany jest do początkujących animatorów kultury w wieku od 15 do 75 lat, którzy mają ciekawy pomysł na działania społeczno - kulturalne w Warszawie. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, organizator projektu, oprócz wsparcia finansowego (do 2 500 zł) zapewnia niezbędny sprzęt i miejsce, a także pomoc doświadczonych animatorów.

Moje Stypendium - Serwis o Stypendiach i Konkursach
http://www.mojestypendium.pl
Głównym celem serwisu www.mojestypendium.pl jest zwiększenie przejrzystości i ułatwienie wyszukiwania aktualnych ofert stypendialnych i konkursowych. Strona tworzona jest z myślą o większym zaangażowaniu użytkowników portalu w jego powstawanie. Młodzież ma możliwość wymiany opinii, zadawania pytań na forum i wypowiedzenia się na blogu, w dzienniku stypendysty. Organizatorzy konkursów i przyznający stypendia mogą samodzielnie zamieszczać informacje w serwisie.

„Masz głos, masz wybór”
http://www.maszglos.pl/
Celem programu jest zachęcanie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach. W ramach akcji, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego wspólnie ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, uczestnicy prowadzą działania budujące dialog mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym, a tym samym dążą do poczucia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, zgłaszające się do akcji, otrzymują wsparcie merytoryczne: cykl spotkań szkoleniowych, materiały pomocnicze i promocyjne. Program współfinansowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspiera utalentowaną młodzież i studentów, którzy pragną rozwijać swoje talenty oraz poszukują sposobu sfinansowania dalszej edukacji. Programy realizowane obecnie w tym obszarze to: „Agrafka Agory”, Fundusz "Pozytywka”, Program Stypendialny "Agrafka".

„Agrafka Agory”
Partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach programu  „Agrafka Agory” przyznawane są dotacje na skierowane do studentów programy lokalnych organizacji stypendialnych. Główne cele „Agrafki Agory” to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce. O dofinansowanie konkursów stypendialnych mogą ubiegać się lokalne organizacje stypendialne - organizacje pozarządowe, działające na terenie wsi i miast do około 100 tys. mieszkańców, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne.

Fundusz „Pozytywka”
Fundusz Pozytywka, utworzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, wspomaga wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych poprzez wsparcie inicjatyw edukacyjnych. Pomoc skierowana jest głównie do dzieci z małych miasteczek i wsi.
Fundusz można wspomóc biorąc udział w Konkursie „Gwiazdy Dobroczynności”. Celem Konkursu jest promocja społecznego zaangażowania gwiazd oraz popularyzacja postaw dobroczynnych w społeczeństwie poprzez prezentację przykładów aktywności osób powszechnie znanych.

Program Stypendialny "Agrafka"
Program Stypendialny "Agrafka", realizowany we współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi, wspiera aktywność wybitnie uzdolnionej młodzieży, pochodzącej spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych, ze środowisk dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Bezpośrednimi adresatami programu są gimnazjaliści, licealiści oraz studenci, utalentowani w określonych dziedzinach - ścisłych, humanistycznych i artystycznych. Przyznawane stypendia mają charakter socjalno-naukowy. Wsparcie finansowe umożliwia młodym ludziom kontynuowanie nauki i wyjście z trudnej sytuacji, a w perspektywie długofalowej zwiększa ich szanse życiowe.

Program Stypendiów Pomostowych
http://www.stypendia-pomostowe.pl/IXedycja.html
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i innymi organizacjami pozarządowymi ogłosiły kolejną edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Adresatami programu są maturzyści pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tysięcy mieszkańców, którzy zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich w polskich, państwowych uczelniach, spełniający warunki określone w Regulaminie. W szczególności o stypendia mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o niskich dochodach i jednocześnie osiągający dobre wyniki w nauce. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie są wypłacane przez 10 miesięcy.

Dyplom Marzeń
http://www.stypendia-pomostowe.pl/dyplom_z_marzen.html
Wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Jego celem jest ułatwienie ubogiej młodzieży, pochodzącej ze wsi i małych miast, rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na I rok dziennych studiów magisterskich. Gromadząc 25% kosztu stypendium na I rok studiów organizacje lokalne lub grupy nieformalne mogą stworzyć swoim kandydatom niepowtarzalną szansę udziału w systemie stypendialnym.

"Studencki Projekt Społeczny"
http://www.citibank.pl
Ideą przedsięwzięcia "Studencki Projekt Społeczny" jest wspieranie inicjatyw studenckich, których celem jest pomoc potrzebującym. Pomysły na projekt należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie. Autorzy najlepszych projektów otrzymają granty na ich realizację w kwocie do 3 tys. zł. każdy. Dodatkowo Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy refunduje zwycięzcom część kosztów dodatkowych (np. podróży). Przez cały czas trwania programu mogą oni liczyć na wsparcie merytoryczne. Laureaci konkursu uczestniczą w szkoleniu, które pomaga im z sukcesem zrealizować wolontariacką akcję.

Centrum Wolontariatu
http://www.wolontariat.org.pl
Strona zawiera informacje dla wolontariuszy i organizacji, opisuje kwestie prawne wolontariatu, przedstawia podstawowe pojęcia związane z tym rodzajem działalności. Oprócz tego jest też bazą danych, w której można zarejestrować się jako wolontariusz lub znaleźć kogoś, kto zechce nam pomóc w naszej organizacji za darmo.

Akademia Przyszłości
http://www.akademiaprzyszlosci.org.pl
Projekt Akademia Przyszłości ma za zadanie pomóc dzieciom, które nie radzą sobie z nauką. Można sfinansować dokształcanie konkretnego dziecka albo pomagać mu w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości. Wolontariuszami mogą zostać przede wszystkim studenci, którzy raz w tygodniu spędzają czas na nauce z jednym uczniem. Projekt działa w dziewiętnastu miastach w całej Polsce.

 

Praktyczne informacje

Portal organizacji pozarządowych
http://www.ngo.pl
Ta strona to pierwszy krok, niezawodna podstawa, skarbnica wiedzy dla każdego, kto działa w sektorze organizacji pozarządowych – to największy portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Na bieżąco informuje o tym, co dzieje się w III sektorze, inicjuje dyskusje na ważne tematy, promuje ciekawe wydarzenia. Służy pomocą stowarzyszeniom i fundacjom m.in. w zakresie zarządzania organizacją, prawa, księgowości czy zdobywania funduszy.
W portalu www.ngo.pl można znaleźć między innymi: serwisy regionalne, które informują o działaniach pozarządówki w poszczególnych województwach; są źródłem wiedzy o tym, co ważne i aktualne w regionie (www.regiony.ngo.pl). Dzięki prostym narzędziom portal umożliwia wszystkim organizacjom i instytucjom dodawanie wiadomości i ogłoszeń, ułatwiając tym samym informowanie o różnorodnych działaniach i przedsięwzięciach.

http://dzialaj.ngo.pl
Serwis dla aktywistek i aktywistów, czyli osób inicjujących nowe wydarzenia, animujących społeczeństwo i kulturę, zmieniających przestrzeń wokół siebie, osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem, udzielać wsparcia oraz zarażać innych do działania!

"Centrum Szpitalna"
http://szpitalna.ngo.pl
"Centrum Szpitalna" to Federacja Organizacji Pozarządowych, które korzystając ze wspólnej siedziby, działają na rzecz innych organizacji. Celem Federacji jest podtrzymywanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: wspieranie społecznej aktywności oraz wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich.

Inkubator Organizacji Pozarządowych
IOP to kompleksowy sposób na wspieranie młodych organizacji pozarządowych  (lub nowopowstających organizacji) w ich rozwoju. Dzięki niemu organizacja, będąca na początku swojej drogi, może skorzystać ze sprawdzonej, różnorodnej oferty, dostępu do doświadczonych ekspertów oraz dostać takie wsparcie, jakie w danym momencie jest jej niezbędne.
W ramach Inkubatora „Centrum Szpitalna” oferuje m.in.: szkolenia, dzięki którym liderzy organizacji otrzymują wiedzę i umiejętności, konsultacje, seminaria tematyczne, porady prawne i księgowe, dostęp do infrastruktury Centrum Szpitalna (faks, ksero, skaner, kawiarenka internetowa, sala na spotkania).

Forum Edukacji Kulturalnej
http://www.edukultura.pl
Interaktywny portal Fundacji Kultury, którego celem jest integracja, współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami, instytucjami i osobami związanymi z edukacją kulturalną. Forum stwarza przestrzeń dialogu i wymiany myśli, prezentuje i promuje działania społeczne z całej Polski, a także pomaga animatorom w tworzeniu projektów i poszukiwaniu partnerów

Fundacja Wspomagania Wsi
http://www.fww.org.pl/
Fundacja wspiera inicjatyw gospodarcze i społeczne mieszkańców wsi i małych miast oraz działania związane z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich. Zbiorem informacji o aktualnych inicjatywach FWW jest strona http://www.witrynawiejska.org.pl Oprócz poradników i przewodników po programach możemy odnaleźć m.in. przydatne wskazówki do pracy, a także zaproszenia na szkolenia.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl
Celem Fundacji jest wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk, rozwój młodego, twórczego i aktywnego pokolenia oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie. PFDiM udziela dotacji finansowych na projekty angażujące społeczność lokalną, organizuje szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup młodzieżowych.

Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl
Fundacja dąży do poprawy jakości polskiej demokracji, rozwoju społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy lokalne, krajowe oraz międzynarodowe. Organizacja wspiera inicjatywy na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych. Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl
Akademia Rozwoju Filantropii, kierując się otwartością, innowacyjnością, poczuciem partnerstwa, podejmuje działania budujące społeczeństwo obywatelskie i wyzwalające potencjał tkwiący w samych społecznościach. Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne popularyzujące rozwój społeczności lokalnych, aktywność młodzieży i osób starszych oraz społeczne zaangażowanie biznesu. Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami programów są także samorządy, media i opinia publiczna.

Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce
http://www.fundacja4h.org.pl
Działania Fundacji, której przyświeca motto: "Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze", mają dopomóc polskiej młodzieży stać się samodzielnymi i aktywnymi członkami demokratycznego społeczeństwa. Organizacja przygotowuje młodych mieszkańców wsi do życia w nowych zmieniających się warunkach, nie zapominając o tradycji regionu, dziejach i kulturze polskiej. Fundacja realizuje programy edukacyjne, prowadzi szkolenia i seminaria, publikuje projekty, materiały szkoleniowe i promocyjne oraz organizuje wymianę międzynarodową.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
http://www.e.org.pl
Stowarzyszenie prowadzi projekty społeczne w całej Polsce. ę-metoda działania to edukacja i aktywizacja młodzieży poprzez sztukę. W trakcie działań artystycznych młodzi ludzie odkrywają w sobie chęć do działania, odnajdują własne pasje i uczą się twórczego myślenia. Warsztaty organizowane przez „ę” wzbudzają aspiracje do kształcenia się, podejmowania nowych wyzwań i uczą umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
http://www.jsprobono.pl
Fundacja wspiera inicjatywy motywujące ludzi aktywnych i ambitnych do pracy na rzecz osiągania sukcesów w zdobywaniu wiedzy i rozwoju talentów. Organizacja podejmuje działania na rzecz rozwoju polskiej kultury i rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Propaguje twórczą aktywność, a także dąży do przeciwdziałania wszelkim patologiom społecznym takim jak nietolerancja czy dyskryminacja. Fundacja współpracuje z instytucjami filantropijnymi, kierując się dewizą: „dawać szanse tym, którzy są aktywni i mogą osiągnąć sukces, lecz brakuje im środków”.

Narodowe Centrum Kultury
http://www.nck.pl
Państwowa instytucja kultury, której misją jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego dziedzictwa narodowego, jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz dążenie do zwiększenia zainteresowania kulturą i sztuką. Centrum realizuje swoje cele i zadania poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz akcji społecznych. W ramach NCK działają takie programy jak: Kadra Kultury, Obserwatorium Kultury, Dom Kultury +, Kurs na kulturę, Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
http://www.fep.lodz.pl
Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej.  Organizacja przyznaje stypendia naukowe i socjalne, ogłasza konkursy rozwijające przedsiębiorczość, popularyzuje aktywne metody nauczania, a także udziela pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji ekonomicznej na wszystkich poziomach kształcenia.

Fundacja PZU
http://www.pzu.pl/?nodeid=517
Fundacja wspiera inicjatywy służące podniesieniu jakości życia społecznego oraz rozwojowi indywidualnemu. Pomoc oferowana jest organizacjom pozarządowym, które upowszechniają wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, a także stwarzają ludziom młodym warunki równych szans dla ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego. Organizacja angażuje się w inicjatywy społeczne w zakresie ochrony zdrowia (pomoc osobom indywidualnym, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego).

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
http://www.stowarzyszenie.cal.org.pl
Ogólnopolska organizacja pozarządowa tworzącą i realizującą programy edukacyjne wspierające aktywizację i rozwój społeczności lokalnych. Celem stowarzyszenia jest animowanie rozwoju, a tym samym pobudzenie ludzi do aktywności w swoim najbliższym otoczeniu - w społecznościach, wsiach, osiedlach, miasteczkach. CAL działa w oparciu o partnerską współpracę z regionalnymi i lokalnymi instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
http://www.junior.org.pl
Celem organizacji jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programy fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. FMP aktualnie realizuje 13 programów i projektów dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach których organizowane są ogólnopolskie konkursy. Uczestnicy reprezentują Polskę podczas międzynarodowych edycji konkursów, a także biorą udział w młodzieżowych obozach przedsiębiorczości.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl
Misją Fundacji jest działanie na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce. PAFW urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w zakresie edukacji, wyrównywania startu życiowego i zawodowego, rozwój społeczności lokalnych, administracji publicznej i służby zdrowia. Fundacja, pomagając młodym liderom, organizacjom pozarządowym i inicjatywom lokalnych społeczności, wspiera przemiany systemowe oraz rozwój obszarów wymagających szczególnej pomocy, zwłaszcza terenów wiejskich.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.fwpn.org.pl
Fundacja umożliwia polskim, jak i niemieckim partnerom realizacją wspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do rozszerzenia i umocnienia współpracy między obywatelami dwóch krajów. Dzięki swej działalności organizacja podkreśla, iż dialog polsko-niemiecki stanowi bardzo istotny wkład w utrzymanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w Europie. FWPN finansuje projekty służące nawiązaniu bliższych stosunków pomiędzy sąsiadami, w tym przedsięwzięcia mające charakter spotkań i działania na rzecz partnerstwa.

Materiał wytworzony w ramach projektu zrealizowanego w programie Akademia Orange.